Miljövarudeklaration (EPD)

Det bästa sättet att kommunicera era miljöfördelar gentemot andra alternativ, är miljövarudeklaration. Det ger trovärdighet och jämförbarhet. Men det underlättar faktiskt också arbetet med miljöstrategier och förbättringar, eftersom det skapar en systematik som fungerar i längden.

Det internationella EPD systemet är det program som vi valt att arbeta med. Det drivs och utvecklas av IVL. Miljögiraff är Diplomerad verifierare för Kvalitetssäkrade klimatdeklarationer baserade på EPD, se följande länk.

EPD passar bäst för produkter i affärer mellan företag men ger också styrka i miljöargument till slutkund på ett mycket trovärdigt sätt. Metoden som ligger bakom är LCA som är särskilt anpassad för att styra valet av systemgränser och vilka miljöaspekter som skall redovisas. Inom olika kategorier av produkter så utvecklas Product Category Rules (PCR) av det företag som först gör en EPD inom en kategori.

Miljögiraff hjälper er att genomföra LCA för att ta fram EPD och vid behov även PCR. Vi är även oberoende granskare av EPDer.

Som referens på EPDer kan vi nämna:

– Golvabia
– Scandic Steel
– Attends Healthcare AB

Som referens på granskning EPDer kan vi nämna:

– Fristad AB

– NCC

– Vattenfall

– Husqvarna

Livscykelanalys

För att ta fram en Miljövardeklaration så används livscykelanalys, iso 14044. Man delar upp livscykelanalysen i 4 separata moment. Först bestäms mål och omfattning av analysen, därefter inventeras information och en modell skapas som redovisar produktens miljöpåverkan. Sedan görs en miljöpåverkansbedömning utifrån modellen, och till sist att tolkas och redovisas resultatet, och en rekommendation sammanfattas för fortsatt miljöarbete. Nedan går vi igenom de 4 stegen i mer detalj.

Mål och omfattning

Produktkategorireglerna bestämmer själva spelreglerna för hur analysen skall göras, men du som tillverkare behöver också bestämma vilken typ av EPD som skall tas fram. En fullskalig EPD från “vagga till grav” görs sällan på byggkomponenter då det är svårt att veta hur länge produkterna kommer att leva i byggnaden. Därför blir omfattningen oftast begränsad till A-modulen, det vill säga tillverknings och installationsskedet. I vissa fall kan det också räcka med att göra en begränsad EPD som bara redovisar miljöpåverkan på en viss faktor, som CO2, och inte övriga typer av miljöpåverkan (se tabell på s.4).

Inventering

I det andra steget bygger vi en modell i LCA mjukvaran SimaPro. I modellen ingår miljöaspekterna:

  • råmaterial
  • energi
  • utsläpp till luft, mark och vatten
  • produkter
  • restmaterial
  • Vatten
  • processmaterial

 

Modellen inkluderar dessa miljöaspekter i samtliga delar av livscykeln. Miljöaspekterna representeras  av bakgrundsdata som till stor del är generell data från kommersiella bibliotek såsom ecoinvent.

Modellen som konsulten tar fram informerar också dig om vilken data som behöver samlas in. Datainsamling brukar ta upp till 3 månader att utföra då data från olika underleverantörer behövs. Det underlättar om ditt företag är miljöcertifierat med ISO 14001 då mycket information i detta fall finns från start.

Miljöpåverkansbedömning

Till skillnad från inventeringen är miljöpåverkansbedömningen ett ganska snabbt steg. Metoderna är definierade i dokumentet General Programme Instructions (GPI) som tillhandahålls av Environdec, och som är en tillämpning av den internationella standarden ISO 14025. Detta sköter miljökonsulten självständigt.

Tolkning och resultat

I det sista steget värderar miljökonsulten antaganden för att göra så robusta uträkningar som möjligt, och redovisar därefter resultatet. Som ett led i detta skickas en rekommendation till dig där du nu på ett tydligare sätt kan se vilken del i produktionen som leder till störst klimatavtryck. I många fall kan du genom detta göra enkla processförbättringar som omgående kan implementeras och som därmed får en positiv effekt för din produkt när du uppdaterar din EPD 4 år senare.

Resultatet av analysen redovisas i förhållande till en funktionell enhet som på förhand bestämts. Det kan röra sig om 1 kg, eller 1 m2 av materialet, helt enkelt den enhet som lämpar sig bäst för materialtypen och som gör det möjligt att jämföra två olika produkters miljöpåverkan. Därefter kopplas miljöpåverkan till den funktionella enheten. Ett typiskt utfall kan vara antal kg CO2 per 1 m2. Även om materialet inte bidrar till CO 2 utsläpp under produktionen, kan andra utsläpp vara bidragande till växthuseffekten. Dessa redovisas då som koldioxidekvivalenter, det vill säga hur stora koldioxidutsläpp de faktiska utsläppen motsvarar.

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!