Livscykelanalys (LCA)

Bild på livscykelanalys

Metoden Life Cycle Assessment enligt ISO 14044, används för att utvärdera miljöaspekter för befintliga eller planerade produkter.  Att bedöma en produkt med LCA skapar ett omfattande och vetenskapligt underlag som kan användas i flera olika syften. 

Utveckling

Teknik och alternativa lösningar utvärderas för att hitta potential till förbättringar i ett produktsystem. Det gäller t ex materialval och tillverkningsprocesser. Energiförbrukning hos aktiva produkter bedöms i ett livscykelperspektiv. Sluthantering optimeras för att återanvända komponenter och återvinna material och energi.

Kommunikation

LCA underlaget kan styrka era miljöargument och vara underlag för att möta miljökrav vid upphandlingar eller vid miljömärkning.  Då materialet är framtaget vetenskapligt och enligt internationella standarder kan ni vara trygga i att kommunicera ut det till era kunder. Resultatet kan användas som underlag till miljöledning, produktutveckling och miljömärkning.

Kontroll

LCA ger en översikt så att vi kan identifiera nyckelparametrar för era väsentliga miljöaspekter.  Det kan vara t ex konsumtion av ett visst material, ett utsläpp till luft, mark eller vatten, eller hantering av ett visst avfall. En parameter att styra efter kan vara mängden avfall per år. En parameter att kommunicera kan vara Carbon Footprint per produkt ut.

Den internationella standardiseringsorganisationen (ISO), ger riktlinjer för att genomföra en LCA i serien ISO 14040 och 14044. De viktigaste faserna i en LCA är:

Mål och omfattning, i denna fas definieras den produkt eller tjänst som skall bedömas. En funktionell grund för jämförelsen är vald och den nödvändiga detaljnivån är definierad.
Inventeringsanalys, I denna fas inventeras all användning av energi och material samt utsläpp för varje produkt eller tjänst som ingår i livscykeln för den definierade produkten.
Konsekvensanalys, effekterna av resursanvändning och genererade utsläpp grupperas och kvantifieras med hjälp av ett antal påverkanskategorier för att sedan viktas utefter relevans.
Tolkning, resultaten rapporteras på ett så informativt sätt som möjligt och möjligheterna för att minska effekterna på miljön av den produkt eller tjänst som valts utvärderas systematiskt.

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!