Sollentuna Kommun

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Strategin för kommunens klimatarbete är att:

  1. Bidra till att sprida och öka kunskapen om olika handlingsalternativs klimatpåverkan.
  2. Skapa förutsättningar för klimatsmarta val.
  3. Minska klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter.

Det är den tredje punkten som detta projekt handlar om. Kommunen Sollentuna har i sin klimatstrategi identifierat sin egen verksamhet som huvudmål. För att veta var i verksamheten som insatser kan göra störst nytta så har man bedömt klimatpåverkan från olika verksamheter såsom energiförbrukning, exploatering och indirekt klimatpåverkan av inköp. Inköp visade sig i en förstudie, ha särskilt stor potential. För att rikta åtgärder på ett effektivt sätt så vill kommunen utveckla analysen av de miljöaspekter och verksamheter som visat sig vara ”hotspots”.

Metoden som använts i denna studie är Livscykelanalys av kommunens inköp baserat på räkenskaperna för år 2012 och nationella miljöräkenskaper samt specifik miljödata kombinerat med generalla miljödata. Resultatet har analyserats och tolkats genom att härleda till vilken nämnd, typ av verksamhet och typ av inköp som ger mest klimatpåverkan. På så vis är det möjligt identifiera vilka typer av inköp som har störst påverkan och vilken typ av åtgärd som är effektiva. I studien har även nya miljödata om klimatpåverkan från indirekt landanvändning räknats in. Handel med Europa och iIndirekt landanvändning är med för att ha en så fullständig kartläggning som möjligt. Det är första gången som en kommun i Sverige använder denna rigida och vetenskapligt vedertagna metodik.

Sollentuna kommuns totala klimatpåverkan från alla inköp har i denna studie beräknats till totalt

60 500 ton CO2 ekvivalenter för alla kommunala inköp, vilket motsvarar 892 kg CO2/invånare. CO2 ekvivalenter (koldioxidekvivalenter) är ett mått för att redogöra för alla gaser som har klimatpåverkan inte bara för utsläppen av koldioxid. Exempelvis räknas även utsläppen av metan in, men de räknas om till vilken mängd koldioxid som motsvarar den utsläppta metanen, det vill säga det är ekvivalent oavsett ämne. Om vi bortser från indirekt landanvändning så är Sollentunas klimatpåverkan från inköp 48 500 ton CO2ekvivalenter, vilket motsvarar 715 kg CO2/invånare. Klimatpåverkan från indirekt landanvändning uppkommer till exempel när mark omvandlas från skog till odling av sojabönor för foder. Skogen tar upp koldioxid i högre grad än sojaodlingen.

Resultatet bekräftar att miljöpåverkan av inköp är en viktig del av kommunens klimatpåverkan. En effektiv klimatstrategi bör därför inkludera åtgärder inom inköp.

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!