Livscykelexpert sökes till Miljögiraff

Vi söker en Livscykelexpert

Vi vill jobba med dig som vill använda din professionella kraft till något viktigt – på riktigt.

 

Just nu söker vi en Livscykelexpert som vill vara i planetens tjänst.

Är du en erfaren konsult med kunskap och erfarenhet av livscykelanalys och faktabaserad utvärdering av miljöpåverkan? Vill du arbeta med meningsfulla och varierande projekt inom hållbar utveckling? Är du redo att utmana dig själv och påskynda din professionella och personliga utveckling?

Vi söker en expert på livscykelanalys som kan hjälpa oss möta den stora efterfrågan och som kan bidra till att vi blir ännu starkare inom livscykelanalys och ett ledande konsultföretag inom faktabaserad hållbar utveckling.

I planetens tjänst på Miljögiraff.

I rollen som expert inom livscykelanalys kommer du att arbeta med kunder som letar efter den bästa tillgängliga kunskapen och erfarenheten inom livscykelanalyser och andra hållbarhetsmått. Du kommer kombinera djup expertis med fokus på positiv utveckling för kunderna. Du kan leverera projekt i tid och i linje med kundens förväntningar. Men du stannar inte där utan försöker översätta analysens resultat till affärsmöjligheter som hjälper kunder att minska de negativa effekterna och förbättra sin verksamhet.

Hos oss är du anställd som expert (junior som senior) och det förväntas att du kan agera sakkunnig och vägledande mot andra människor oavsett deras förkunskaper. Du behöver kunna förenkla komplexitet och hantera systemperspektivet på ett bra vis. Vi förväntar oss att du har god förmåga att röra dig mellan detalj och helhet.

För att lyckas med din uppgift måste du aktivt nätverka med andra experter både inom Livscykelanalys och andra expertområden.

Vår arbetskultur bygger på självledarskap och det är viktigt att du kan vara drivande i dina egna arbetsuppgifter och att du kan avgränsa och ringa in projekt utifrån behov och budget. Du måste också kunna presentera projekt och resultatet på ett sätt så att de som lyssnar känner engagemang och vet hur de kan aktivera sitt förbättringsarbete.  Vi värdesätter personliga egenskaper som lyfter laget och tror att det kan sammanfattas med följande adjektiv:  Engagerad, Social och Snäll, Nyfiken och Ödmjuk, Pedagogisk, Ansvarstagande, Metodisk och Noggrann.

Tekniskt kunnande kopplat till Livscykelanalys.

Förutom ovanstående beskrivning krävs ett tekniskt kunnande kopplat till Livscykelanalys. Du måste ha god kunskap om livscykelanalys och ta ansvar för att kontinuerligt uppdatera och förbättra metodiken och perspektivet.

Du behöver ha god kännedom om ISO14044 och kunna följa standarden och hålla dig uppdaterad kring relevanta verktyg och regelverk.

Det är önskvärt att du kan modellera i SimaPro och hantera mjukvaran på ett effektivt vis.

Du behöver kunna skriva LCA rapporter på svenska och engelska.

Vi erbjuder.

– En professionell plattform där du ges möjlighet att bidra till en hållbar framtid genom att hjälpa kunderna att aktivera sitt hållbarhetsarbete.

– Kompetenta och passionerade kollegor som inte ryggar för nya och bättre idéer.

– Meningsfulla uppdrag och intressanta kunder.

– En smidig organisation med liten overhead och korta beslutsvägar.

– Internationella nätverk av LCA experter runt om i världen.

– Lång Erfarenhet från många olika typer av branscher.

– Uppdaterad kunskap om den senaste utvecklingen inom bedömningar av miljöpåverkan.

– Transparenta och sofistikerade LCA verktyg.

– Stor frihet under ansvar.

Vårt reason to be.

Miljögiraffs mål är att bidra till en hållbar framtid.

Det gör vi bäst genom att hjälpa alla vi jobbar med att förstå miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Vårt grunduppdrag är att skapa mätbarhet kring miljöpåverkan och att analysera produkter och organisationer ur ett livscykelperspektiv. Vi kopplar miljöbedömningen till produkt- och affärsutveckling.

Våra kunder kommer från många olika branscher och representeras både av privat näringsliv och offentlig sektor.

Våra uppdrag.

De flesta mätbara miljöaspekterna och deras miljöeffekter kan utvärderas med LCA-metoden.

Här nedan listar vi de tjänster som vi har störst erfarenhet av och som efterfrågas mycket av våra kunder just nu.

·      Miljöbedömning av produkter för strategiska beslut i produkt och processdesign.

·      Miljövarudeklaration som underlag till upphandlingar

·      Processledning för hållbar utveckling – och minskningsstrategier.

·      Livscykelperspektiv för miljöledning och utveckling

·      Utbildning LCA och Ecodesign

·      Licenser och support till SimaPro & Ecodesign studio

Tjänsten är 100%.

Miljögiraff har ett nyrenoverat kontor på Stigbergsliden i Göteborg. Vi vill gärna att du jobbar härifrån och bygger laget med oss men såklart har du frihet att jobba hemifrån eller bortifrån med jämna mellanrum.

Om du känner igen dig i profilen och känner en passion för att bidra till en hållbar framtid, vill vi gärna höra från dig!

För att ansöka, skicka ditt CV och brev till
Maja Jakobsson, COO, e-post: maja@miljogiraff.se


In english.

Do you want to dedicate your career to something truly important?

We seek a Life cycle expert in service of the planet.

Are you an experienced consultant with knowledge and experience of Life Cycle Assessment (LCA) and fact-based analysis of environmental impact? Do you want to work with meaningful and varied projects in Sustainable Development? Are you ready to challenge yourself and accelerate your professional and personal development? We are looking for a Life cycle expert who can help us grow and meet the rising demand in the field of LCA and continue being a leading consultancy firm within fact-based sustainable development. In service of the planet at Miljögiraff.

In service of the planet at Miljögiraff.

In the role of Life cycle expert, you will help customers find the best available knowledge and experience in LCA and other sustainability indicators. You will provide depth and expertise while contributing to a positive development for the customer. You can deliver projects on time and in line with the customer’s expectations. Furthermore, you try to go the extra mile by translating the results into business opportunities where customers can reduce negative effects and improve their operations. At Miljögiraff, you work as an expert ( junior or senior), and you are expected to be able to guide others regardless of their prior knowledge. Your task is to simplify complexity, be proficient in handling the systems perspective, and move freely between the whole and the details. To succeed, you will actively network with other experts, both within LCA and other areas of expertise. Our work culture is grounded in self-management, and it is essential to be the driving force of your own work and be able to carry out and delimit projects based on requirements and budget. You must also present projects and results in an engaging way that inspires the listener to activate their improvement work. We value personal characteristics that elevate the team, such as being: Dedicated, Sociable and Kind, Curious and Humble, Pedagogical, Responsible, Methodical and Thorough.

Technical knowledge in LCA.

In addition to the description above, we expect you to have a high level of technical knowledge in LCA and take responsibility for continuously updating and improving the methodology and perspective. You need knowledge of ISO 14044 and to follow the standard and stay up to date regarding relevant tools, standards and regulations. Preferably, you have experience in modelling in SimaPro and can handle the software effectively. You must be able to write LCA reports in Swedish and in English.

Our offer.

– We offer a professional platform where you can contribute to a sustainable future by helping customers in activating their sustainability work.

– You will have competent and passionate colleagues who are willing to embrace new and better ideas.

– Meaningful projects and ambitious customers.

– The organisation is flexible with low overhead and straightforward and efficient ways to make decisions.

– Our international network of LCA experts from around the world will be yours.

– You get access to long experience from many different industries.

– We offer you the possibility to keep updated in knowledge on the latest developments in environmental assessment.

– Transparent and sophisticated LCA tools.

– Freedom and responsibility

Our reason to be.

The goal of Miljögiraff is to contribute to a sustainable future. We do this best by helping our customers and collaborators to understand environmental impact from a life cycle perspective. Our fundamental task is to create metrics of the ecological impact and analyse products and organisations from a life cycle perspective. We connect the environmental assessment to product and business development. Our customers are from many different industries, both in the private and public sectors.

Our projects.

Most measurable environmental aspects and their effects are possible to assess using the LCA method. Below are listed the services of which we have the most experience and that are highly sought after among our customers:

· Life Cycle Assessment of the environmental impact of products for strategic decision making in product and process design

· Environmental product declarations for external communication

· Process management for sustainable development and mitigation strategies

· Life cycle perspective for environmental management and development

· Education in LCA and Ecodesign

· Licenses and support for SimaPro and Ecodesign studio

The position is full time (100%). Miljögiraff has an office located in Gothenburg, Sweden, but it is also possible to work remotely.

If you feel that you match the profile and have a passion for contributing to a sustainable future, we would love to hear from you!

To apply, send your CV and a cover letter to:
Maja Jakobsson, COO, e-mail: maja@miljogiraff.se

Dela

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!