Livscykelanalys

Metoden Life Cycle Assessment (LCA ISO 14040) används för att utvärdera miljöaspekter för befintliga eller planerade produkter.  Att bedöma en produkt med LCA skapar ett omfattande och vetenskapligt underlag som kan utnyttjas för flera olika syften. 

LCA

Utveckling Teknik och alternativa lösningar utvärderas för att hitta potential till förbättringar i ett produktsystem. Det gäller t ex materialval och tillverkningsprocesser. Energiförbrukning hos aktiva produkter bedöms i ett livscykelperspektiv. Sluthantering optimeras för att återanvända komponenter och återvinna material och energi.

Kommunikation LCA underlaget kan styrka era miljöargument och vara underlag för att möta miljökrav vid upphandlingar eller vid miljömärkning.  Då materialet är framtaget vetenskapligt och enligt internationella standarder kan ni vara trygga i att kommunicera ut det till era kunder. Resultatet kan användas som underlag till miljöledning, produktutveckling och miljömärkning.

Kontroll LCA ger en översikt så att vi kan identifiera nyckelparametrar för era väsentliga miljöaspekter.  Det kan vara t ex konsumtion av ett visst material, ett utsläpp till luft, mark eller vatten, eller hantering av ett visst avfall. En parameter att styra efter kan vara mängden avfall per år. En parameter att kommunicera kan vara Carbon Footprint per produkt ut.

Den internationella standardiseringsorganisationen (ISO), ger riktlinjer för att genomföra en LCA i serien ISO 14040 och 14044. De viktigaste faserna i en LCA är:

Mål och omfattning, i denna fas definieras den produkt eller tjänst som skall bedömas. En funktionell grund för jämförelsen är vald och den nödvändiga detaljnivån är definierad.
Inventeringsanalys, I denna fas inventeras all användning av energi och materialsamt utsläpp för varje produkt eller tjänst som ingår i livscykeln för den definierade produkten.
Konsekvensanalys, effekterna av resursanvändning och genererade utsläpp grupperas och kvantifieras med hjälp av ett antal påverkanskategorier sför att sedan viktas utefter relevans.
Tolkning, resultaten rapporteras på ett så informativt sätt som möjligt och möjligheterna för att minska effekterna på miljön av den produkt eller tjänst som valts utvärderas systematiskt.

 

vanster

 

EPD  

För att ytterligare stärka era miljöargument gentemot andra producenter, så är miljövarudeklaration enligt standarden EPD det sätt som är vedertaget. Det är en internationell standard som samordnas och utvecklas med bland andra Miljöstyrningsrådet. Miljögiraff är Diplomerad verifierare för Kvalitetssäkrade klimatdeklarationer baserade på EPD, se följande länk.

EPD passar bäst för produkter i affärer mellan företag men ger också styrka i miljöargument till slutkund på ett mycket trovärdigt sätt. Metoden som ligger bakom är LCA som är särskilt anpassad för att styra valet av systemgränser och vilka miljöaspekter som skall redovisas. Inom olika kategorier av produkter så utvecklas Product Category Rules (PCR) av det företag som först gör en EPD inom en kategori.

Miljögiraff hjälper er att genomföra LCA för att ta fram EPD och vid behov även PCR. I
Ett exempel är EPD på lastbil för Volvo där vi har bidragit med LCA för att utveckla en EPD online som kan varieras beroende på hur kunden använder produkten. Genom ett omfattande arbete med en grundläggande LCA så kan man återanvända stora delar vid årlig uppdatering och för produkter av samma processer (olika storlekar och applikationer).

Ett annat exempel är EPD på värmeväxlare för ALFA LAVAL där Miljögiraff bidragit med att utveckla en LCA och PCR. Det ger styrka åt miljöargumenten åt en produkt som används globalt.

CFA 

Ert strategiska arbete med miljöfrågor blir konkret och kommunicerbart genom att beräkna företagets totala utsläpp av växthusgaser.  Ett Carbon Footprint ger er ett underlag för kontroll över risker, kommunikation och utveckling.

Är ni intresserad av CFA kontakta Pär på par@miljogiraff.se så skickar vi ett exempel på hur en CFA med tillhörande rapportering kan se ut, ange gärna vilken typ av CFA du är intresserad av i mejlet.

Syftet med en CFA, och verksamhetens miljöaspekter, påverkar omfattningen av en studie och hur detaljerat som det är relevant att analysera miljöaspekterna. Vilka scope man ska välja att inkludera beror på storleken och verksamhetsområdet för företaget. Till exempel för verksamheter med egen tillverkning och flera olika sorters miljöaspekter så är det lämpligt att använda ”CFA Extended”. Den inkluderar Scope 1, 2 och 3 enligt GHG (Green House Gas protocol). I bilden nedan finns beskrivet vilken omfattning av en CFA som kan passa just er verksamhet.

vanster

Dela

Har du frågor till oss?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Miljögiraff om du har frågor, synpunkter och vill komma i kontakt med oss. Fyll i kontaktformuläret så återkopplar vi dig inom kort. PEACE LOVE AND GIRAFFES!